زمان اعلام نتایج کارشناسی ارشد علوم پزشکی شاهد 97

درخواست حذف این مطلببر اساس اعلام مرکز سنجش و آموزش پزشکی نتایج کارشناسی ارشد علوم پزشکی شاهد ، بقیه الله و   سال 97 چهارشنبه 21 شهریور اعلام می شود .

 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]